PROVERBI E DETTI

SALENTINI


librarybann.gif (6877 byte)


SEARCH OUR ENGLISH

WORLD PROVERBS


redarrow.gif (449 byte)Sommario

redarrow.gif (449 byte)Indice Aforismi

redarrow.gif (449 byte)Indice Proverbi

redarrow.gif (449 byte)Umorismo


PE03334A.gif (1605 byte)

RICETTE  ITALIANE


60,000 ENGLISH QUOTES

DAIMON SPIDER


Te santu Martinu ogni mustu diventa vinu. - A S.Martino ogni mosto diventa vino.

Te Santu Pati le fave chiantati. - Di S.Pati le fave piantate.

Te Santu Pati o chiove o nivicati. - Di S.Pati o piove o nevica.

Torci lu vinchiareddhru quannu ete tennereddhru. - Piega il ramo d'ulivo quando tenererello.

Quannu lu sciroccu rite cchiu fessa ci lu crite. - Quando lo scirocco ride pi fesso chi gli crede.

Cielu stellatu, disciunu passatu. - Cielo stellato, digiuno passato.

Sutta la nive pane, sutta ll'acqua fame. - Sotto la neve pane, sotto l'acqua fame.

Acqua e gelu nu resta mai n'celu. - Acqua e gelo non resta mai in cielo.

Tutti li giurni falli cu ci hoi, l'urtimi giurni falli culli toi. - Tutti i giorni falli con chi vuoi, gli ultimi falli con i tuoi.

Natale ssuttu, Pasca mujusa. - Natale asciutto, Pasqua melmosa.

Natale cullu sule, Pasca cullu tizzune, ci hoi cu bene bona la stagiune. - Natale col sole, Pasqua col tizzone, se vuoi che venga buona la stagione.

Finu a Natale, n friddu, n fame, te Natale a nnanzi, tremane puru li pariti ca stannu vacanti. - Fino a Natale, n freddo, n fame, da Natale in avanti tremano anche i muri che sono vuoti.

Nu trse mai GesuCristu allu sibburchiu, se nu n'ete quinta decima te marzu. - Non entra mai Ges Cristo nel sepolcro se non la quinta decima di marzo.

Carniale chinu te mbroje, osci carne e crai foje. - Carnevale pieno d'imbrogli, oggi carne e domani foglie.

Cannilora trubba, mese chiaru. - Candelora torbida, mese limpido.

Ci ta Caremma nu fila, te pasca nu minte la tila. - Chi di quaresima non tesse, di pasqua non mette il vestito.

Ci te manci lu pane ncocculutu cacci li denti te oru. - Se mangi il pane ammuffito ti escono identi di oro.

Mancia piseddhri ca te ntostane le carcagne. - mangi piselli che si induriscono i calcagni.

Ci manci cipuddhra te vene la uce - Se mangi cipolla ti viene la voce.

Ci lu stommicu bonu ole cu staje cipuddhra e tiaulicchiu aje te manciare. - Se lo stomaco bene vuole stare cipolla e peperoncino deve mangiare.

L'oiu te ulia lu male porta via. - L'olio d'oliva i mali li porta via.

Ou te caddhrina e vinu te cantina su la meju medicina. - Uovo di gallina e vino di cantina son la migliore medicina.

La ruta ogni male stuta, la marva te ogni male te sarva. - La ruta ogni male spegne, la malva da ogni male ti salva.

Ci manci sulu te nfuchi - Se mangi solo ti strozzi.

Lettu e manciare picca, vita longa e ricca. - Letto e mangiare poco, vita lunga e ricca.

Lu porcu bbinchiatu ngira la pila capisutta. - Il maiale sazio gira il piatto sottosopra.

P tre caddhri te sale se perde a minescia. - Per tre pizzichi di sale si perde la minestra.

Lu bbinchiatu nu crite allu disciunu. - Il sazio non crede al digiuno.

Lu ciucciu cu non'azza la cuta se la caca. - L'asino pur di non alzare la coda se la caga.

Lu primu annu core a core, lu secondu culu a culu, lu terzu caggi'nculu. - Il primo anno cuore a cuore, il secondo culo a culo, il terzo calci in culo.

Se le corne spuntavane, lu mundu era na foresta. - Se le corna spuntassero, il mondo sarebbe foresta.

Se non voi corne, no te sposare cu serve de preti e fije de mulinare. - Se non vuoi avere corna, non ti sposare con serve di preti e figlie di mulinare.

Ci vole la grazia, tocca sse trova lu santu. - Chi vuole la grazia, deve trovarsi il santo.

Lu Signore no stae an cielu cu fazza le fusa ma cu mmina croci an terra. - Il Signore non sta in cielo per fare le fusa ma a gettare croci in terra.

Ci se ccuttenta, gode e stenta. - Chi si accontenta, gode e stenta.

Lu centu per centu, mancu lu papa cuntentu. - Al cento per cento, nemmeno il papa contento.

Guardalu bbonu, guardalu tuttu, l'ommu senza sordi sempre bruttu. - Guardalo bene, guardalo tutto, l'uomo senza soldi sempre brutto.

A Ddiu ddumi na candila, allu diavulu ddoi. - A Dio accendi una candela, al diavolo due.

Li diritti su' dde li patruni li doveri, de li cuijuni. - I diritti sono dei padroni, i doveri dei coglioni.

Quandu festa festa. - Quando festa e festa.

Na cipoddha nnanzi rretu no ssi crcula - Una cipolla in pi o in meno non si calcola.

Lu pane tantu ppare ca te bbinchia, ete lu sensu ca te campa. - Il pane ti sazia soltanto, ma il "cervello" che ti fa vivere.

Sulu la morte giusta a stu mundu. - Solo la morte giusta a questo mondo.

Ci nu ttene furtuna, se ceca facnduse la croce. - Chi non ha fortuna, si acceca facendosi la croce.

Addhu nc' ffumu nc' focu, ma no sempre carne rrustuta. - Dove c' fumo c' fuoco, ma non sempre carne arrostita

Cinca nasce dstinatu vince li terni senza aggia sciocatu. - Chi nasce destinato, vince i terni al lotto senza aver giocato.

Lu Sule ci te ite, te scarfa. - Il Sole se ti vede, ti scalda.

Se voi l'amicizzia cu mantegna nu panaru cu bbae e unu cu bbenga - Se vuoi che l'amicizia regga, un paniere vada e uno venga.

Panza china riposu cerca. - Pancia piena cerca riposo.

Sparagna la farina quandu la mattra cchina, ca quandu lu fundu pare a gnenti serve lu sparagnare. - Risparmia la farina quando la madia piena perch quando appare il fondo non serve aniente risparmiare.

All'aria sputi? A 'nfacce te cate. - Sputi in aria? In faccia ti ricade.

Chiove a su i ricchi e a su i poveri, allu stessu modu, sulamente ca i ricchi tenine lu mbrellu. - Piove sui ricchi e sui poveri allo stesso modo, solo che i ricchi hanno l'ombrello.

Nu bonu bivitore te vinu, prima prova l'acqua e poi lu vinu. - Un buon bevitore di vino prima assaggia l'acqua e poi il vino.

U vinu face bonu u sangu. - Il vino fa buon sangue.

Meju puzzare te mieru ca te oiu santu. - Meglio puzzare di vino che di olio santo.

Quannu manci fucennu, mori prima te lu tiempu. - Quando mangi correndo muori prima del tempo.

La morte nu vaje a ci tocca, ma vaje a ci ttoppa. - La morte non va a chi spetta, ma va dove capita.

Finca alla bara sempre se mpara. - Fino alla bara sempre si impara.

Sulu alla morte nu nc'ete rimediu. - Solo alla morte non c' rimedio.

Se unu n more l'addhru n gode. - Se uno non muore, l'altro non gode.

Le santa Marina la mennula ete china. - Di S.Marina la mandorla piena.

Te santu Lorenzu lu noce menzu. - A S.Lorenzo la noce met. (maturazione)

Cummare, se voi cu te nvitu, tie minti la carne e jeu mintu lu spiedu. - Commare, se vuoi che t'inviti, tu metti la carne e io metto lo spiedo.

Se vole lu Patreternu, simini a giugnu e meti de njernu. - Se vuole il Padreterno, semini a giugno e mieti d'inverno.

No n'essere cuijune comu Adamu, ca pe nu pumu perse nu sciardinu. - Non essere coglione come Adamo, che per un pomo pers un giardino.

Ce hai ca soni le campane, ca ci nun ddevotu non ci vene. - Che ne hai che suoni le campane, se chi non devoto non ci viene.

Amore senza rascare ssumija a cculu senza cacare. - Amore senza coire somiglia a culo senza cacare.

Ci se stuscia cu ll'ardica, lu culu li usca. - Chi si pulisce con l'ortica, il culo gli brucia.

Sulu lu culu face n'arte sula. - Solo il culo fa un'arte sola.

Ccchi autu se sale, cchi cculu se mmoscia. - Pi alto si sale, pi culo si mostra.

Li sordi de l'avaru se li manga lu sciampagnone. - I soldi dell'avaro se li mangia il bisboccione.


Ci ve face nave, ci nu nn've perde ccenca ve. - Chi ha fa nave, chi non ha perde ci che ha.

Ci manci pane e pummitoru nu vai allu duttore - Se mangi pane e pomodoro non vai dal dottore.

Peddrhe mini, peddrhe ccoji! - Sassi lanci, sassi ricevi!

'na fimmena, 'na papara e 'na picaloia ficera 'na fera! - una donna, una papera e una gazza, fecero una Fiera.

L'abbitu no face lu monacu - L'abito non fa il monaco.

Cu l'arte e cu lu ngannu se campa met annu, cu lu ngannu e cu l'arte se campa l'addha parte. - Con l'arte e con l'inganno si campa met anno, con l'inganno e con l'arte si campa l'altra parte.

Ogne petra azza parite, e se grossa cunta pe ddoi. - Ogni pietra alza il muro, e se grossa conta per due.

La caddhina face l'ou, e a lu iaddhu ni uschia lu culu. - La gallina ha fatto l'uovo, e al gallo brucia il culo.

Ci tieni tortu fanne causa, ci tieni Raggione ncordate. - Se hai torto fagli causa, se hai ragione accordati.

Puru all'infernu, meju cu vai a cavaddhu ca all'am pete.- Pure all'inferno, meglio andare a cavallo che a piedi.

Se allu porcu li divi la borsa, lu chiamavane eccellenza. - Se al maiale dessi la borsa, lo chiamerebbero eccellenza.

Se poi ctere cullu mele, a ce te serve lu velenu? - Se puoi uccidere col miele, a che ti serve il veleno?

Quantu chi forte chioe, chi prima scampa. - Quanto pi forte piove, tanto prima spiove.

La mamma de lu fessa sempre prena. - La mamma del fesso sempre incinta.

Lu ciucciu se canusce de le ricche, e lu fessa de le chiacchere. - L'asino si riconosce dalle orecchie, e il fesso dalle parole.

Meju curnutu ca ffessa: se si' ffessa te sannu a ddhu vai vai, se si' curnutu, sulu a ddhunca stai.- Meglio cornuto che fesso: se sei fesso ti riconoscono dovunque vai, se sei cornuto, solo dove stai.

Senza lu fessa, lu furbu no campa. - Senza il fesso, il furbo non vive.

Sfurtuna quanta voi, ma nu fessa allu giurnu lu troi. - Sfortuna quanto vuoi, ma un fesso al giorno lo trovi.

La fmmena sape a ddhu lu diavulu tene la cuta. - La donna sa dove il diavolo tiene la coda.

Lettu e sciocu, fmmena e focu no se ccuttentane mai de pocu. - Letto e gioco, donna e fuoco non si acontentano mai di poco

Quandu lu ciucciu raja, cu cchiama la paja; quandu l'ommu suspira, perc la fimmena lu tira. - Quando l'asino raglia, per chiamare la paglia; quando l'uomo sospira, perch la femmina lo tira.

La furtuna puttana tutta se nnamura de ci la sfrutta. - La fortuna puttana tutta s'innamora di chi la sfrutta.

Se l'ovu tolutu an culu a lla caddhhina, cce sse ne futte cinca se lu mangia? - Se l'uovo doluto in culo alla gallina, che gliene fotte a chi se lo mangia?

A tiempu de guerra, ci cchi pote, cchi nferra. - In tempo di guerra, chi pi pu, pi afferra.

L'ommu face le leggi, e sse pija li privileggi. - L'uomo fa le leggi, e si prende i privilegi.

Ventre vacante maleconziju porta. - Ventre vuoto cattivo consiglio porta.

Quandu cazzi le mendule cu lu culu tou, tandu mpari cce ssu' toste. - Quando schiacci le mandorle col culo tuo, allora impari che sono dure.

Quandu non mpeti, te mpari cu nnati. - Quando non appiedi, impari a nuotare.

Ddiu no nn' senza peccatu: stu mundu quiddhu l' criatu. - Dio non senza peccato: questo mondo, lui lo ha creato.

Tutti nascimu chiangendu, e nisciunu more ridendu. - Tutti nasciamo piangendo, e nessuno muore ridendo.

Quandu addhu no teni, cu mammata te curchi. - Quando altro non hai, con tua madre ti corichi.

U purpu se coce cu l'acqua soa. - Il polpo si cuoce con l'acqua sua.

Quannu nc' oju e sale tutta l'erba ete comu pane. - Quando c' olio e sale tutta l'erba come il pane.

Ci te l'aje tittu ca lu pane moddhre, lu pane sempre tostu a ci fatica. - Chi te l'ha detto che il pane morbido, il pane sempre duro a chi lavora.

E' meju niuru pane ca niura fame. E' meglio il nero pane che la nera fame.

Lu giudiziu quiddhru ca te campa, lu pane, quantu pare ca te bbinchia. - Il buonsenso quello che ti fa vivere, il, serve a saziarti.

Lu mieru bonu ete lu bastone te li vecchi. - Il vino buono il bastone dei vecchi.

Lu mieru face ballare li vecchi. - Il vino fa ballare i vecchi.

Mare, viti e fuci, taverna, viti e trasi. - Mare guarda e scappa, taverna guarda ed entra.

Addhru nce muti cddhri nu lucsce mai. - Dove ci sono molti galli non fa mai giorno.

Mmara a cnca nu se grtta cu ll'gne si. - Povero chi non riesce a grattarsi con le unghie sue.

L'mmu nu se msura a prmi. - L'uomo non si misura a spanne.

Te la capu mpuzzna lu pesce. - Il pesce imputridisce dalla testa.

Ci rite urtimu, rite meju. - Chi ride ultimo ride meglio.

Nu nc' pescju surdu te quiddhru ca nu sente. - Non c' peggior sordo di chi non vuol sentire.

I pariti nu n'hannu occhi, ma hannu ricchie. - I muri non hanno occhi, ma hanno orecchie.

Occhiu nu bite core nu scanta. - Occhio non vede, cuore non scoppia.


Per una ricerca veloce

in tutta la Daimon Library
smallbot.gif (578 byte)  Sommario  smallbot.gif (578 byte) Indice Aforismi

 

smallbot.gif (578 byte)  Fort Attack Blogs  smallbot.gif (578 byte) Umorismo


  Copyleft 1997-2020  www.daimon.org  C.W. Browncolorfrec1.gif (483 byte) Daimon Club  colorfrec1.gif (483 byte) Daimon People

colorfrec1.gif (483 byte) Daimon Arts  colorfrec1.gif (483 byte) Daimon News

colorfrec1.gif (483 byte) Daimon Magik  colorfrec1.gif (483 byte) Daimon Guide

colorfrec1.gif (483 byte) Daimon Library  colorfrec1.gif (483 byte) C.W. Brown

colorfrec1.gif (483 byte) Banner Links  colorfrec1.gif (483 byte) Daimon Humor


daimongreenbanner2.jpg (10917 byte)


colorfrec1.gif (483 byte) Follow us on Facebook

colorfrec1.gif (483 byte) Follow us on Twitter

colorfrec1.gif (483 byte) Follow our blogs

colorfrec1.gif (483 byte) Follow us on Pinterest

colorfrec1.gif (483 byte) Follow us on Tumblr

website tracking